Love & vedtægter

LOVE for BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENING

Stiftet den 30. september 1926

§ 1 Foreningens navn er Bindslev Tversted Idrætsforening hjemmehørende i lokalom-rådet Bindslev-Tversted i Hjørring Kommune.

§ 2 Foreningens formål er gennem idræt at fremme og udvikle legemet og bevaresundheden.

§ 3 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig forenin-gens formål.

§ 4 Kontingentet fastsættes i forhold til aktivitet og med godkendelse i hovedbestyrel-sen.

§ 5 Medlemmer kan ikke stå i restance.

§ 6 Grund til eksklusion foreligger:

  • Når et medlem ved sin opførsel sætter foreningens rygte på spil
  • Når et medlem handler mod foreningens love
  • Når et medlem med forsæt foretager sig noget, der er til skade for foreningen. Dette overlades i hvert enkelt tilfælde til Hovedbestyrelsens skøn

    § 7HovedBestyrelsen består af 3-55-7medlemmer. HovedBestyrelsens medlemmervælges direkte på generalforsamlingen. HovedBestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, første gang vælges to medlemmer for 1 år. Til hovedbestyrelsen vælges én supple-ant.  Valget af suppleant er for ét år. HovedBestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, herundermed en formand. HovedBestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og varetager den daglige overordnede ledelse af BTI. HovedBestyrelsen er ansvarlig for, at der nedsættes de nødvendige udvalg afdelinger og styregrupper, der sikrer foreningens aktiviteter og udvikling. Udvalgene Styregrup-perneer selvsupplerende og som udgangspunkt bemandet af 1-3 med 3-5 medlemmer,som mindst en gang årligt godkendes af hovedbestyrelsen.Der skal til enhver tid som minimum nedsættes ét udvalg en styregruppe for hver aktiv idrætsgren i foreningen. Styregrupperne har ansvar for, at der nedsættes de nødvendige underudvalg for at sikre i forhold til afdelingensdriften af den enkelte idræt og udøvelsen af idrætten. UdvalgeneStyregrupperneer budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene Styregrupperne har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i afdelingerne ud fra de aftalte retningslinjer. Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer samt 1revisorsuppleant.  Disse vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år. HovedBestyrelsen har det overordnende ansvar for, at der er udarbejdet de nødvendige og relevante retningsliner og forretningsgange, således at foreningen kan drives sports-ligt og økonomisk ansvarligt.


    § 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. marts og indvarsles af hovedbestyrelsen mindst 8 dage i forvejen. Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til formanden senest 5 dage før denne.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til hovedbestyrelsen. HovedBestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kort varsel, såfremt der findes særlig anledning dertil.
Alle aktive medlemmer har stemmeret. Dog udøves denne for børn under 16 år af deres forældre.
På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år og den økonomi ansvar-lige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er kalender-året.

§ 9 Det overlades til udvalgeneafdelingerneat antage trænere og ledere medhoved-bestyrelsens godkendelse.

§ 10 Foreningen tegnes af formanden sammen med minimum et medlem af hovedbe-styrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom tegnes foreningen af den til enhver tid værende samlede hovedbestyrelse.
HovedBestyrelsens medlemmer kan ikke personligt gøres økonomisk ansvarlig for beslutninger og konsekvenser heraf, der er truffet i foreningens navn.

§ 11 Forslag til forandringer af foreningens love kan stilles af bestyrelsen eller et medlem og behandles på den ordinære generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af de mødte medlemmer afgiver stemme for forslaget.

§ 12 Bestemmelse om foreningens opløsning tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede,og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af foreningens inventar og eventuelle formue til almennyttigt formål i Bindslev-Tversted lokalområde,eller til andet idrætsligt formål i Hjørring Kommune.

§ 13 Særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling.
Der gælder særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling. Vilkårene er beskrevet i "Særlige vilkår for BTI fitnessafdeling" (se bilag til BTI love).
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2018