E-sport afdeling i Bindslev-Tversted If.

Bindslev-Tversted Idrætsforening inviterer til info / interesse aften, om
etablering af en E-sports afdeling i BTI.

Alle interesserede inviteres til en info-aften.
Mandag den 12. marts kl. 19:00 – 21:00, hvor vi ønsker at tage pulsen på E-sports interessen i vores område.

E-sportskonsulent hos DGI Nordjylland, Lasse Kjær vil komme med et oplæg /inspiration til, hvorledes en E-sportsafdeling kan startes og drives.

Man vil blandt andet få viden om, hvordan man kan »GAME« i en forening hvor hyggeligt samvær går hånd i hånd med træning, strategi og konkurrence.

Der vil være behov for frivillige der kan være med til at starte en ny aktivitet i foreningslivet.

- Har du erfaring med frivilligt arbejde eller E-sport
– så er muligheden her.
- Er du “GAMER” og kunne tænke dig at være en del af et fællesskab
– så er muligheden her.
- Er I forældre til børn som er »gamer« og har lyst til at være en del af det – så er muligheden her.

Er I forældre og vil I gerne vide, hvad det er dine børn kan lære i E-sport!
- Få at vide hvad der er op og ned i E-sport
- Få aflivet myter om “hvad det vil sige at være »gamer«!
- Vil du vide mere, om hvad dine børn kan lære af at dyrke E-Sport i en forening.

Så mød op til Info aften i Tannisbugthallen, Stadion Allé 7, 9881 Bindslev.

Mandag den 12. marts kl. 19:00

For øvrige informationer er man velkommen til at kontakte:

Klaus Kold, 3094 1861
Christian Engen, 4040 8568 – vangen@nrdc.dk

FORSLAG TIL AFSTEMNING DEN 26.02.2018

LOVE for BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENINGStiftet den 30. september 1926
§ 1 Foreningens navn er Bindslev Tversted Idrætsforening hjemmehørende i lokalom-rådet Bindslev-Tversted i Hjørring Kommune.
§ 2 Foreningens formål er gennem idræt at fremme og udvikle legemet og bevaresundheden.
§ 3 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig forenin-gens formål.
§ 4 Kontingentet fastsættes i forhold til aktivitet og med godkendelse i bestyrelsen.
§ 5 Medlemmer kan ikke stå i restance.
§ 6 Grund til eksklusion foreligger: Når et medlem ved sin opførsel sætter foreningens rygte på spil Når et medlem handler mod foreningens love Når et medlem med forsæt foretager sig noget, derer til skade for foreningen Dette overlades i hvert enkelt tilfælde til bestyrelsens skøn
§ 7 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges direkte pågeneralforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Til bestyrelsen vælgesén suppleant. Valget af suppleant er for ét år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, herunder meden formand. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og varetager den over-ordnede ledelse af BTI.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der nedsættes de nødvendige afdelinger og styregrup-per, der sikrer foreningens aktiviteter og udvikling. Styregrupperne er selvsupplerendeog som udgangspunkt bemandet med 3-5 medlemmer, som mindst en gang årligt god-kendes af bestyrelsen.Der skal til enhver tid som minimum nedsættes en styregruppefor hver aktiv idrætsgren i foreningen.Styregrupperne har ansvar for, at der nedsættesde nødvendige udvalg for at sikre afdelingens drift og udøvelsen af idrætten.
Styregrupperne er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udoverdet af bestyrelsen godkendte budget. Styregrupperne har pligt til at holde bestyrelsenorienteret om arbejdet i afdelingerne ud fra de aftalte retningslinjer.
Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer samt 1 re-visorsuppleant. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år.

Bestyrelsen har det overordnende ansvar for, at der er udarbejdet de nødvendige ogrelevante retningsliner og forretningsgange, således at foreningen kan drives sportsligtog økonomisk ansvarligt.
§ 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtiguanset antal fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. marts ogindvarsles af bestyrelsen mindst 8 dage i forvejen. Forslag som ønskes forelagt gene-ralforsamlingen, må indsendes til formanden senest 5dage før denne.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmerindgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ligeledes indkalde tilekstraordinær generalforsamling med kort varsel, såfremt der findes særlig anledningdertil.
Alle aktive medlemmer har stemmeret. Dog udøves denne for børn under 16 år af deresforældre.
På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år og den økonomiansvar-lige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er kalender-året.
§ 9 Det overlades til afdelingerne at antage trænere og ledere med bestyrelsens god-kendelse.
§ 10 Foreningen tegnes af formanden sammen med minimum et medlem af bestyrel-sen. Ved køb, salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom tegnes foreningen afden til enhver tid værende samlede bestyrelse.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke personligt gøres økonomisk ansvarlig for beslutnin-ger og konsekvenser heraf, der er truffet i foreningens navn.
§ 11 Forslag til forandringer af foreningens love kan stilles af bestyrelsen eller et med-lem og behandles på den ordinære generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, atmindst halvdelen af de mødte medlemmer afgiver stemme for forslaget.
§ 12 Bestemmelse om foreningens opløsning tages på en i dette øjemed indkaldt eks-traordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede,og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke et tilstrækkeligt antalmedlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel,hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyntil de mødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af foreningensinventar og eventuelle formue til almennyttigt formål i Bindslev-Tversted lokalområde,eller til andet idrætsligt formål i Hjørring Kommune.
§ 13 Særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling.
Der gælder særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling. Vilkårene er beskrevet i "Særlige vil-kår for BTI fitnessafdeling" (se bilag til BTI love).
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2018

Generalforsamling BTI 2018

Dagsorden ifølgevedtægterne:
Generalforsamling BTI 2018
Mandag den 26. februar 2018kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdesi Tannisbugthallen,Bindslev
1. Velkomst v/fungerende formandPoul Vilstrup
2. Valg af dirigent
3. Beretning v/fungerende formand Poul Vilstrup+ alle afdelingsformænd
4. Årsregnskab v/hovedkasserer Flemming Mejlvang
5. Valg tilbestyrelsen- På valg til bestyrelsen er:Ingen
Forslag til nye medlemmer i bestyrelsen
- Suppleant til bestyrelsenFlemming Mejlvang-Genopstiller
- Revisor på valg:Arne Møller–Genopstiller
Revisorsuppleant på valg:Robert Lauritsen-Genopstiller
6. Årets leder v/Poul Vilstrup
7. IndkomneforslagForslag fra bestyrelsen om ændring af BTI’s love
8. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen den 26. februar 2018, skal afleveres skriftligttilfungerende formand Poul Vilstrup,Kystvejen 45 A,9850 Hirtshals,SMS på mobil 3118 2753, ellerpå
mailpoul.vilstrup@gmail.com, senest 5 dage før generalforsamlingen.