LOVE for BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENING

Stiftet den 30. september 1926
§ 1 Foreningens navn er Bindslev Tversted Idrætsforening hjemmehørende i lokalom-rådet Bindslev-Tversted i Hjørring Kommune.
§ 2 Foreningens formål er gennem idræt at fremme og udvikle legemet og bevaresundheden.
§ 3 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig forenin-gens formål.
§ 4 Kontingentet fastsættes i forhold til aktivitet og med godkendelse i hovedbestyrel-sen.
§ 5 Medlemmer kan ikke stå i restance.
§ 6 Grund til eksklusion foreligger: Når et medlem ved sin opførsel sætter foreningens rygte på spil Når et medlem handler mod foreningens love Når et medlem med forsæt foretager sig noget, der er til skade for foreningen Dette overlades i hvert enkelt tilfælde til Hovedbestyrelsens skøn
§ 7HovedBestyrelsen består af 3-55-7medlemmer.HovedBestyrelsens medlemmervælges direkte på generalforsamlingen.HovedBestyrelsens medlemmer vælges for 2år, første gang vælges to medlemmer for 1 år. Til hovedbestyrelsen vælges én supple-ant. Valget af suppleant er for ét år.
HovedBestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, herundermed en formand.HovedBestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og varetagerdendagligeoverordnede ledelseaf BTI.
HovedBestyrelsen er ansvarlig for, at der nedsættes de nødvendigeudvalgafdelingerog styregrupper, der sikrer foreningens aktiviteter og udvikling.UdvalgeneStyregrup-perneer selvsupplerende og som udgangspunkt bemandet af 1-3med 3-5medlemmer,som mindst en gang årligt godkendes af hovedbestyrelsen.Der skal til enhver tid somminimum nedsættesét udvalgen styregruppefor hver aktiv idrætsgren i foreningen.Styregruppernehar ansvar for, at der nedsættesdenødvendigeunderudvalg for at sik-re i forhold til afdelingensdriften af den enkelte idræt og udøvelsen af idrætten.
UdvalgeneStyregrupperneer budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompeten-ce, udover det af bestyrelsen godkendte budget.UdvalgeneStyregruppernehar pligt tilat holdebestyrelsenorienteret om arbejdet i afdelingerneud fra de aftalte retningslinjer.
Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer samt 1re-
visorsuppleant. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at én er på valg hvert år.
HovedBestyrelsen har det overordnende ansvar for, at der er udarbejdet de nødvendigeog relevante retningsliner og forretningsgange, såledesatforeningen kan drivessports-ligt og økonomisk ansvarligt.
§ 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtiguanset antal fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. marts ogindvarsles af hovedbestyrelsen mindst 8 dage i forvejen.Forslag som ønskes forelagtgeneralforsamlingen, må indsendes til formanden senest 5dage før denne.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmerindgiver skriftlig begæring herom til hovedbestyrelsen.HovedBestyrelsen kan ligeledesindkalde til ekstraordinær generalforsamling med kort varsel, såfremt der findes særliganledning dertil.
Alle aktive medlemmer har stemmeret. Dog udøves denne for børn under 16 år af deresforældre.
På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år og den økonomiansvar-lige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er kalender-året.
§ 9 Det overlades til udvalgeneafdelingerneat antage trænere og ledere medhoved-bestyrelsens godkendelse.
§ 10 Foreningen tegnes af formanden sammen med minimum et medlem af hovedbe-styrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom tegnes forenin-gen af den til enhver tid værende samledehovedbestyrelse.
HovedBestyrelsens medlemmer kan ikke personligt gøres økonomisk ansvarlig for be-slutninger og konsekvenser heraf, der er truffet i foreningens navn.
§ 11 Forslag til forandringer af foreningens love kan stilles af bestyrelsen eller et med-lem og behandles på den ordinære generalforsamling. Til deresvedtagelse kræves, atmindst halvdelen af de mødte medlemmer afgiver stemme for forslaget.
§ 12 Bestemmelse om foreningens opløsning tages på en i dette øjemed indkaldt eks-traordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede,og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke et tilstrækkeligt antalmedlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel,hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyntil de mødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af foreningensinventar og eventuelle formue til almennyttigt formål i Bindslev-Tversted lokalområde,eller til andet idrætsligt formål i Hjørring Kommune.
§ 13 Særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling.
Der gælder særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling. Vilkårene er beskrevet i "Særlige vil-kår for BTI fitnessafdeling" (se bilag til BTI love).
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2018